2024. évi általános választások választókerületeinek felülvizsgálata

A Karcag Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a 2024. évi általános választások választókerületeinek felülvizsgálata tárgyában az alábbi határozatot hozom:

 

Karcag településen a helyi önkormányzati választások egyéni választókerületeinek számát, sorszámát, a hozzá tartozó szavazóköröket, területi határát, a választásra jogosultak – határozat keltekori – számát a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

 

A szavazókörök címét a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

 

Az egyéni választókerület választásra jogosultjai számának a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtan átlagától való eltérés megállapításánál figyelembe vehető választásra jogosultak száma 2023. szeptember 01. napján:

 

Egyéni választókerület sorszáma

2023. szeptember 01-ei

létszám (fő)

Ve. szerinti átlagtól eltérés mértéke (fő)

Ve. szerinti átlagtól eltérés mértéke (%)

1.       

1772

178

-9,13

2.       

1910

40

-2,05

3.       

1882

68

-3,49

4.       

1728

222

-11,38

5.       

1992

42

2,15

6.       

2133

183

9,38

7.       

2084

134

6,87

8.       

2103

153

7,85

 

 

Karcag településen a választásra jogosult választópolgárok száma: 15604 fő, egyéni választókerületek választásra jogosultjainak átlagos létszáma: 1950 fő.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező és átjelentkezett választópolgárok számára kijelölt szavazókör: 001 egyéni választókerület, 001. számú szavazókör.

Karcag településen a 003. számú szavazókör volt címe a Dózsa György út 4. számról (volt Általános Iskola), Táncsics krt. 19. számra (Óvoda) változott, valamint a 010. számú szavazókör volt címe Püspökladányi út 33. számról (Családsegítő Központ) Püspökladányi út 14. számra (Szent Erzsébet Óvoda) változott.

Elrendelem a határozat - 15 napra – történő közzétételét, az alábbi módon:

A Karcagi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés, Karcag Város hivatalos honlapján (www.karcag.hu) megjelenítés, valamint a Karcag Televízióban figyelemfelhívással.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

 

Határozatom ellen a közzétételének időtartama alatt – 2023. november 29. napjától 2023. december 13. napjáig -, Szolnoki Törvényszékhez (5000 Szolnok, Kossuth L. út 1.) címzett, de a Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.) benyújtandó illetékmentes felülvizsgálati kérelemmel lehet élni.

I n d o k o l á s

 

A Nemzeti Választási Iroda az SZF/113-1/2023. számú, 2023. október 13. napján kelt levelében a 2024. évi általános választással kapcsolatosan elrendelte 2023. november 30. napjáig a helyi választási irodák vezetői részére a települési egyéni választókerületi beosztás felülvizsgálatát, szükség esetén a módosítását.

A 2024. évi általános választások választókerületeinek a kialakítása 2023. november 28. napjáig megtörtént.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306/A. § (1) bekezdése alapján a tízezernél több lakosú településen az egyéni választókerületeket a helyi választási iroda vezetője alakítja ki.

 

A Ve. 77. §-a szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

 

Karcag településen két egyéni választókerült címe is megváltozott. A 003. számú szavazókör volt címe a Dózsa György út 4. számról (volt Általános Iskola), Táncsics krt. 19. számra (Óvoda) változott, valamint a 010. számú szavazókör volt címe Püspökladányi út 33. számról (Családsegítő Központ) Püspökladányi út 14. számra (Szent Erzsébet Óvoda) változott.

A Ve. 306/A. § (2)-(3) bekezdései alapján az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy azok összefüggő területet alkossanak, és a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen. Az egyéni választókerületek kialakításakor az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani átlagától – a településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel – legfeljebb tizenöt százalékkal térhet el.

 

Az eltérés mértékét a központi névjegyzéknek az általános választást megelőző év szeptember 1-jei adatai alapján kell megállapítani.

 

A Ve. 306/C. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben november 30-ig módosítja a választókerületi beosztást, ha a település lakosainak száma tízezer fölé emelkedik vagy megváltozik az egyéni választókerületek száma, és valamelyik egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától való eltérése meghaladja a húsz százalékot.

 

A Ve. 307. §-a szerint a tízezernél több lakosú településen a Ve. 78. § szerinti szavazókört abban az egyéni választókerületben kell kijelölni, amelyben a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye van. (Karcagi Polgármesteri Hivatal székhelye: 5300 Karcag, Kossuth tér 1., amely cím a 001 egyéni választókerület, 001. számú szavazókörhöz tartozik.) A Ve. 78. §-a alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. A 78. § (1) bekezdés szerint kijelölt szavazókör szolgál az átjelentkezéssel szavazásra is.

 

A Ve. 306/B. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője a választókerületek kialakításáról szóló – az egyéni választókerületek határát, a központi névjegyzék alapján az egyéni választókerületben választásra jogosultak számát, az egyéni választókerület választásra jogosultjai számának a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától való eltérésének mértékét, az öt százaléknál nagyobb eltérés indokát, valamint a helyi választási bizottság véleményét is tartalmazó – határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, melyről a rendelkező részben rendelkeztem.

 

A Ve. 307/Q. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének az egyéni választókerületek kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be bírósági felülvizsgálati kérelem. A kérelmet a törvényszék bírálja el.

 

Fenti jogszabályhelyek figyelembevételével Karcag településen a helyi önkormányzati választások egyéni választókerületeinek számát, sorszámát, a hozzá tartozó szavazóköröket, területi határait, a választásra jogosultak - határozat keltekori – számát a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

A szavazókörök címét a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező és átjelentkezett választópolgárok számára kijelölt szavazókör: 001. egyéni választókerület, 001. számú szavazókör.

 

Karcag településen a választásra jogosult választópolgárok száma: 15604 fő, egyéni választókerületek választásra jogosultjainak átlagos létszáma: 1950 fő.

 

Egyéni választókerület sorszáma

2023. szeptember  01-ei

létszám (fő)

Ve. szerinti átlagtól eltérés mértéke (fő)

Ve. szerinti átlagtól eltérés mértéke (%)

1.       

1772

178

-9,13

2.       

1910

40

-2,05

3.       

1882

68

-3,49

4.       

1728

222

-11,38

5.       

1992

42

2,15

6.       

2133

183

9,38

7.       

2084

134

6,87

8.       

2103

153

7,85

 

 

Az egyéni választókerület választásra jogosultjai számának a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani átlagától való eltérése minden választókerület esetében húsz százalék alatti.

 

Három választókerület esetében nagyobb, de húsz százaléknál kisebb az eltérés, amelyet településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel fogadtam el.

 

A határozatom jogszabályi alapja a Ve. 77- 78. §-ai, 306/A-D. §-ai, 307. §-a.

 

A költség- és illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének XIII. 8. pontja alapján lett megállapítva.

 

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó rendelkezéseket a Ve. 307/Q. §-a tartalmazza.

 

Hatáskörömet és illetékességemet a Ve. 306/C. §-a határozta meg.

 

                                                                                                Rózsa Sándor

                                                                                          Helyi Választási Iroda

                                                                                                     vezetője                

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek