Ünnepi Önkormányzati Ülés

A Szent István-napi események augusztus 20-án a Városháza dísztermében ünnepi önkormányzati üléssel folytatódtak.


A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Gyurcsek János alpolgármester köszöntötte az államalapító Szent István királyunk emlékére tartott ünnepi önkormányzati ülésen megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, a kitüntetésben részesült vendégeket, hozzátartozóikat, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettest, az ünnepi ülés szónokát, F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, kormánybiztost, dr. Lévai Olga hivatalvezető-helyettest a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal részéről, Sári Kovács Szilvia alpolgármestert, dr. Czap Enikő aljegyzőt, a jelenlévő Díszpolgárokat, a PRO URBE díjjal kitüntetett vendégeket, majd megnyitotta az ünnepi ülést. Az új kenyeret megszentelte Főtisztelendő Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos, megáldotta Nagytiszteletű Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese.

Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes ünnepi beszédét az alábbiakban közöljük:
Tisztelt Alpolgármester Asszony, Alpolgármester Úr! Nagytiszteletű Esperes Úr! Főtisztelendő Plébános Úr! Képviselő Urak! Tisztelt Karcagi Polgárok, Kitüntettek, Hölgyeim és Uraim!
„Magyarország királya(…) »sziklára építette házát«.(…) István király, ezt a házat ezer évvel ezelőtt őseiteknek építette, és rajtuk keresztül a magyarok minden nemzedékének, akik azóta követik egymást országotokban. Tovább élnek ők, és tovább folytatják ugyaannak a háznak az építését, amelynek alapját Szent István vetette meg.” - II. János Pál pápa köszöntött bennünket ezekkel a szavakkal, amikor 1991. augusztus 20-án Budapesten járt.
Szabó Magda – kiemelkedő, református hitét egész életművében valló írónk – a népéért harcoló királyt látta Istvánban, amikor így fogalmaz: „De súlyos volt az életed szent király! Soha véget érni nem akaró nyugtalanság: ha északon rend volt, égni kezdett kelet, ha az lehiggadt, fellángolt a dél, fél kezedben apostoli király keresztje, a másikban kard, és megint csak vér, vér és vér.”
A ránk maradt emlékek azt mondják, hogy erőskezű vezető és korát értő, mélyen gondolkodó ember volt. Aki a magyarok megmaradásáért viselt hadat, épített új országot és alkotott új szabályokat.
Szilárd és maradandó művet alkotott, olyan hazát hagyott ránk, amelyet leigázni, végleg meghódítani senkinek sem sikerült.
Külön köszöntöm mindazokat, akik ezen, a magyarság számára oly fontos napon részesülnek elismerésben.
Köszönöm a meghívást, megtiszteltetés számomra, hogy augusztus 20-át, itthon, Karcagon ünnepelhetem.
Köszöntöm Önöket Szent István, államalapító királyunk ünnepén.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amikor Szent István királyt és a magyar állam létrejöttét ünnepeljük, emlékezetünkbe kell idéznünk:
- évtizedek kellettek ahhoz, hogy egy olyan erős, keresztény állam jöjjön létre, amely megállta a helyét a nemzetek sorában.
- Egyedülálló teljesítmény volt ez, hiszen a magyar volt az egyetlen a nomád népek között, amely Európában sikeres államot tudott alapítani.
István király a szorongatott, veszélyes helyzetben is a nemzet szabadsága, önállósága mellett döntött. Magyarország ezért nem tagozódott be a német fejedelemségek közé (ahogyan Csehország), hanem független államként jött létre.
Ezért Szent Istvánnak és az őt követő magyarok sok-sok nemzedékének köszönhetjük, hogy
- ma is a magyar történelmet írjuk,
- magyarul szólhatunk egymáshoz
- és támaszkodhatunk a keresztény hit megtartó erejére.- Ezért minden magyar ember számára ünnep a mai nap, a nemzethez, közösségünkhöz tartozás egyedülálló ünnepe.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Pilinszky János gondolatával élve: „Bizonyosságra törekedni és elfogadni a bizonytalanságot,az egyik alapélménye a mindenkori emberi létnek. Kemény prés ez, mégis szorításából született minden igaz bölcsesség, ima, művészet.”
Augusztus 20-a annak a kimagasló teljesítménynek az ünnepe, amit egy sorsfordító időben az új, egységes, keresztény Magyarország létrehozása jelentett. Súlyos döntések, nehéz harcok kísérték ezt a hatalmas munkát.
A ránk maradt emlékekből tudjuk, hogy Szent István nemcsak erőskezű államszervező, de kiváló diplomata és a korát értő, nagy távlatokban gondolkodó vezető is volt.


Ezért nyitott utat a formálódó magyar nemzet számára a külvilág felé. A magyar zarándokutak biztonságot adtak a vándoroknak ,akik cserébe elhozták az új híreket és ismereteket. A magyar zarándokokat pedig szállóhelyek várták az akkori világ kulturális központjaiban. Ezzel Magyarország a gyakorlatban is csatlakozott a nyugati világ – ma úgy mondanánk – kulturális, információs és szellemi áramába. Olyan tettek voltak ezek, amelyek már saját korában kivívták az egész világ megbecsülését. Ennek volt köszönhető, hogy királyunk már a halálát követő 45 év múltán átlépett a halhatatlanságba.


Ez a nap nekünk, karcagiaknak is sokat jelent. A Nagykunság földje messze földön híres volt az itt termett búzáról. Kölcsey Ferenc is mint Isten egyik áldását említi – a tokaji borral együtt. A nagykunsági népi kultúrában tehát nem véletlenül a nyári ünnepkör egyik legfontosabb ünnepe, az „élet” betakarításának végét jelző arató ünnep. A kunsági ember életnek nevezte a gabonát. Ha búzából termett elég, nem jöhetett semmi baj.


Amikor Péter-Pálkor „felszakadt” a búza töve, elkezdődött a betakarítás, a munka után pedig elégedetten vonult az arató menet. A felvonulók az új búza szalmájából font aratókoszorút vivő lányokat követve, énekelve mentek végig a városon ki gyalog, ki lovas kocsin. Az új kenyér ünnepe aztán a 19. század végén vált hivatalos állami ünneppé Darányi Ignác tapasztalata alapján. A kommunista időszak igyekezett elmosni a Szent István-i hagyományokat, és új tartalommal feltölteni ünnepünket, de ma már tudjuk, a kettő nem gyengíti, hanem erősíti egymást. Szabad országként ma már megélhetjük hagyományainkat és lassan ez a szép ünnepünk visszanyeri eredeti fényét. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy bennünket, hagyományainkra büszke kunokat második honalapító királyunk, IV. Béla fogadott be. Így lettünk e nemzet dolgukat mindig szorgalmasan végző tagjai, és lett hazánk Magyarország.


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!


„Bizonyosságra törekedni és elfogadni a bizonytalanságot” és ennek tudatában cselekedni, a ma feladata is.


Kitekintve a nagyvilágba, látjuk:változatlanul létkérdés számunkra, hogy erős, a keresztény tradíciókra és a magyar hagyományokra támaszkodó államot építsünk, amely:
- képes biztonságot teremteni polgárainak, és a gazdaság szereplőinek,
- képes érdekeinek érvényesítésére,
- és ezért kritikus, nehéz helyzetekben is megállja a helyét.


A kiindulópont sem változott, ragaszkodunk a szabad, önálló és a magyar érdekeken alapuló döntés jogához.


A világ minden országa új helyzetben van. Most is lesznek olyan államok, amelyek kisebb veszteséggel vészelik át a válságot és nagyobb lendülettel indítják újra gazdaságukat, mint a többiek. Magyarország Kormánya azért dolgozik, hogy ezek közé az országok közé tartozzunk.


Ezt a munkát három pillérre helyeztük:
1. Az első a családok, a háztartások védelme, legyen szó az egészségük megóvásáról vagy a munkahelyek megőrzéséről.
2. A második a vállalatoknak nyújtott segítség,mert Magyarország már jól megtanulta: ha munka van, minden van.
3. A harmadik pedig a költségvetés és a pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartása, ami alapot teremt mindehhez.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az elmúlt hónapokban mélységesen fájdalmas veszteségek érték közösségünket, Karcag városát és az országos politikai életet is. Alkotó, a hazáért dolgozó, értékes emberekkel lettünk szegényebbek.


Ehelyütt is szeretnék megemlékezni Dobos Lászlóról, barátunkról, polgármesterünkről. Pótolhatatlan, városáért, annak minden polgáráért szívvel lélekkel kiálló politikust vesztettünk el,a karcagi diákok szeretett tanárát és a segítőkész, közvetlen embert.


Polgármester úr a munkában kitartó társunk, az életben jó barátunk volt. Példáját, elkötelezettségét a város és a kun emberek mellett értékként magunkkal visszük a jövőbe. Tisztelettel őrizzük emlékedet, Laci!


Azonban most is előre kell tekintenünk. A városban 5 hét múlva polgármester-választás lesz. Szepesi Tibor személyében olyan jelöltet állított a Fidesz-KDNP a tisztségre, aki minden szempontból kiváló folytatója lehet a megkezdett munkának, akinek „Karcag az első.”Tiszteletre méltó, hogy ebben a nehéz helyzetben is vállalta ezt a feladatot. Nagyon szomorú, hogy rövid időn belül szembe kellett néznünk Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úr hirtelen elvesztésével is. Korábban ő maga is, Szerencs város polgármestere volt,2016-ban elnyerte az év polgármestere kitüntetést is.

A magyarságért dolgozó kivételes ember, igaz barát hagyott itt bennünket. Bízom abban, hogy ősszel a választópolgárok hozzá méltó utód mellett döntenek majd. Olyan országgyűlési képviselőt választanak, aki előre tudja vinni a térség, az ország sorsát és elkötelezett a magyarság értékeinek és érdekeinek képviselete mellett.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szent István király egy igazi sziklára épített házat hagyott ránk. Bár a történelem megtépázta ezt a sziklát, a magyar nemzet mégis itt van, és a Kárpát-medence legerősebb nemzete. Mi híven őrizzük ezt a szellemi örökséget „történelmünk állandó megszakítottsága”[2] közepette is. Ennek legfőbb tartalma, hogy önálló nemzetként kell megmaradnunk Európában.


Az elmúlt évezred tanulsága számunkra az, hogy bennünket nemzetté a mindig újrakezdés képessége és az a kitartó munka tesz, amellyel újra és újra felépítjük hazánkat.


Isten áldja Magyarországot! Isten áldja Karcagot! - zárta gondolatait a politikus.
- Szent István napján kitüntetéseket adunk át azoknak a személyeknek, akik a város és a Nagykunság érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek - mondta Szepesi Tibor önkormányzati képviselő.


A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Dobos László polgármester úr részére – alpolgármesteri, polgármesteri és több évtizedes képviselői munkája során a városért végzett kiemelkedő tevékenységéért – posztumusz Díszpolgári címet adományozott.


Sári Kovács Szilvia alpolgármester ismertette Dobos László polgármester életútját, majd a kitüntetést és az ajándékot Gyurcsek János alpolgármester úrtól édesanyja Dobos Lászlóné Vera néni vette át és köszönte meg mindazt a segítséget, támogatást, szeretetet, amit a család a várostól kapott.


A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Karcag város társadalmi, kulturális életének fejlesztéséért végzett tevékenységükért – az idén két Karcagért Emlékérmet adományozott. Az egyiket Plósz Csilla Margit, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője részére, aki 1990 októberében zenepedagógusként kezdte pályáját Karcagon. 2014-től intézményvezetője a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának. Fontosnak tartja a magyar zenei kultúra ápolását és annak hangzó értékeinek közvetítését. Igyekszik a jó munkahelyi légkör megteremtésére, ahol mindenki érzi, hogy szükség van a munkájára. Szereti a kihívásokat. Több belföldi és külföldi városban ismertette már meg a hallgatósággal a magyar népzene gyöngyszemeit tárogató játékával.


Az elmúlt években a zenei táborok megvalósítása érdekében számos pályázat írói, lebonyolítói és elszámolási feladatokat végzett el. Néhány éve megalapította a Karcagi Polgármesteri Hivatal kórusát, amely több sikeres fellépésen vett részt.
A kitüntetést és a virágot Gyurcsek János alpolgármester adta át részére.


A másik Karcagért Emlékérmet Szathmári Lajosné, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium nyugalmazott könyvtáros tanára részére adományozta. Szathmári Lajosné nyugalmazott könyvtáros tanár.

Gimnáziumi, kollégiumi nevelőként, könyvtáros tanárként nagy szeretettel és pedagógiai érzékkel foglalkozott tanítványaival. Kezdettől fogva alapítója, résztvevője a Vasárnapi Iskola Alapítvány karcagi csoportjának. A városban a Református Egyházközség megbecsült tagja, évek óta presbiterként segíti a közösség tevékenységét.


Szathmári Lajosné a kitüntetést és a virágot Gyurcsek János alpolgármester úrtól vette át.


A nagykun települések – Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Berekfürdő, Mesterszállás és Túrkeve – önkormányzatai 1996-ban önkormányzati rendeleteikkel létrehozták a „Nagykunságért” díjat. A rendelet értelmében Karcag Város Önkormányzata – a társuló településekkel közösen – „Nagykunságért” díjat adományozhat annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki: a tudomány, a kultúra, a gazdaság és a térségfejlesztési politika terén folyamatosan kiemelkedő tevékenységet végzett, illetve végez, és akinek tevékenysége a Nagykunsághoz kötődik, aki munkájával hozzájárult a Nagykunság fejlesztéséhez, az itt kialakult hagyományok megőrzéséhez és kiteljesítéséhez. A díjat alapító nagykun települések polgármestereiből álló tanácsadó testület ez évben a „Nagykunságért” díjat Dr. Nagy Molnár Miklós György úr részére adományozta.


Dr. Nagy Molnár Miklós György legfőbb kutatási területei: a magyar népművészet, az Alföld népi kerámiája, a népi erdőgazdálkodás. 1985-től közel száz publikációja jelent meg a különböző tudományos kiadványokban. Kiemelkedően eredményes pályázati tevékenységet végez, a Nemzeti Kulturális Alap Szakmai Kollégiuma és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatai sikeresek.


Dr. Nagy Molnár Miklós György a kitüntetést és az ajándékot Gyurcsek János alpolgármester úrtól vette át.


A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben a Karcag Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért díjat – a város lakossága egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként – Kovácsné Szabó Ágnes és Horváthné Vass Erzsébet részére adományozta.


Kovácsné Szabó Ágnes a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményegység vezetője hivatásként választotta mások segítését, szakmai munkáját felelősségteljesen végzi. E mellett tereptanárként számos szociális munkás, szociálpedagógus pályáját segítette, példaképül szolgál a pályakezdő fiatalok számára. Karcag város érdekében a szociális ellátás területén közel két évtizede kiemelkedően magas színvonalon végezte példaértékű szakmai munkáját.
Kovácsné Szabó Ágnes a kitüntetést és a virágot Gyurcsek János alpolgármester úrtól vette át.


Horváthné Vass Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház ápolási igazgató helyettese. Munkáját magas szakmai színvonal, empátia jellemzi, aktívan bekapcsolódik a karcagi ápolóképzésbe. A betegek és az ápolói hivatás iránti alázata példaértékű.
Horváthné Vass Erzsébet díjának átadására a Kátai Gábor Kórház Semmelweis-napi Ünnepségén került sor, az ünnepi ülésen Gyurcsek János alpolgármester virágot vetet tá ebből az alkalomból.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az idén a Karcag Város Közbiztonságáért Díjat – a város közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai munkájuk elismeréseként – Tamasi Csaba r. zászlós úr és Kovács Krisztián tű. főhadnagy úr részére adományozta.


Tamasi Csaba rendőr zászlós 2001. július 01-től lát el szolgálatot a Karcagi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán. Kezdetben járőrvezető volt, jelenleg baleset helyszínelőként és vizsgálóként tevékenykedik. A kapitányság meghatározó személyisége, mind szakmai felkészültsége, mind emberi tulajdonságai alapján. A kitüntetést és az ajándékot Gyurcsek János alpolgármester adat át részére.


Kovács Krisztián tűzoltó főhadnagy úr 2007. július 1-jén kezdte tűzoltói pályafutását, majd Magyarország Belügyminisztere tűzoltó hadnaggyá nevezte ki. Ezzel párhuzamosan szolgálatparancsnoki teendők ellátására kapott kinevezést. Pontossága, precízsége példamutató. Kollégái jóindulatú, segítő szándékú embernek tartják, akinek fontos a csoportközösség. Díjának átadására a 2020. évi állománygyűlésen került sor, most egy ajándékot adott át részére Gyurcsek János alpolgármester úr.


A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009-ben alapította a Karitatív tevékenységért díjat. Ebben az évben megosztva Karitatív tevékenység díjban részesül egy magánszemélyek alkotta közösség, – Laboncz János, Szatmári Zoltán, Lévai Ferenc, Béres Attila – akik a legtöbb egyéni természetbeni támogatással, maszkokkal, kesztyűkkel, fertőtlenítőszerekkel segítették a Karcag Városi Önkormányzatot a COVID 19 elleni védekezésben.

A díjazottak közül Laboncz János és Lévai Ferenc Gyurcsek János alpolgármester úrtól vették át a kitüntetést és az ajándékot, Béres Attila és Szatmári Zoltán később tudják azt átvenni.


A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karcag város jó tanulója, jó sportolója díjat az általános iskolai tanulmányok során elért kiemelkedő tanulmányi és sportolói tevékenységéért: Illyés Rékának, a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulójának és Márki Laurának, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulójának, valamint a középiskolai tanulmányok során elért kiemelkedő tanulmányi és sportolói tevékenységéért Nagy Viktóriának, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulójának adományozta.

Illyés Réka példamutató magatartású és szorgalmú tanuló. Nyolc éven át osztálya kitűnő tanulója és a Györffy István Katolikus Általános Iskola egyik legjobb sportolója. Tanulmányi és sportmunkája céltudatos, sikerorientált. Eredményeivel számos osztályfőnöki, szaktanári és igazgatói dicséretet is kiérdemelt. Országos bajnokságokon és nemzetközi versenyeken egyénileg, illetve csapatban is ragyogó sikereket ért el. A díjat Gyurcsek János alpolgármester úr adta át részére.
Márki Laura, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola végzős tanulója. Kisgyermekkora óta rendszeresen sportol versenyszerűen. A 8 év alatt számtalan versenyen vett részt és szinte soha nem jött haza helyezés nélkül. Tanulmányi munkája is kiemelkedő, jeles vagy kitűnő tanuló volt évről-évre. A sport mellett a természettudományos területeken is kimagasló eredményeket ért el.
A díjat Gyurcsek János alpolgármester úrtól vette át.


Nagy Viktória, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium végzős tanulója. Tanulmányi eredménye a négy év során példaértékű volt, melyet angol nyelvből megszerzett középfokú, valamint felsőfokú nyelvvizsgája is jelez. Az iskola kosárlabdacsapatának meghatározó játékosa, igazi csapat emberként alázatos szorgalmával, küzdeni tudásával és játék intelligenciájával példaképként állítható az egész közösség elé. A kitüntetést és az ajándékot Gyurcsek János alpolgármester úr adta át.


Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy 2020. augusztus 14-én, Szolnokon, a Megyeházán is díjátadó ünnepség megtartására került sor, ahol
dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, kormánybiztos úr – Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjban részesült.


Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, kormánybiztos, 1990-től 2010-ig Karcag város polgármestere volt. Harminc éven át meghatározó személyisége a térség közéletének és aktív részese az országos politikai eseményeknek. Karcag város polgármestereként jelentős városfejlesztést hajtott végre. Kiváló kapcsolatteremtő és kapcsolatépítő képességeinek köszönhetően a térség politikai élete kiegyensúlyozottá vált. Országgyűlési képviselőként több cikluson keresztül végzett kiemelkedő szakmai munkát.

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, kormánybiztos úr részére ajándékot adott át Gyurcsek János alpolgármester úr.


A Karcagi Cserhát Kft. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Díjban részesült.
A KARCAGI CSERHÁT Mezőgazdasági Kft. 1993-ban alakult, székhelye Karcagon található, ügyvezetője: Dániel Csaba. A cég a város és környékének az egyik legjelentősebb mezőgazdasági üzeme. Az elmúlt években, évtizedekben szorgos odafigyeléssel, takarékoskodással, szívós munkával boldogultak a kunsági szikes, agyagos földön, megtalálva a megfelelő gazdálkodási formát. A kft. a megyében elsőként lépett be a külső gyakorlati oktatóhelyek közé, emellett rendszeresen részt vesz a karcagi közéletben, támogatja a város rendezvényeit.


Dániel Csaba ügyvezető részére Gyurcsek János alpolgármester úr ajándékot adott át.

Csiziné Őrlős Katalin a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona intézményvezetője – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díjban részesült.


Csiziné Őrlős Katalin vezetésével és a jól képzett, segítőkész munkatársakkal együtt az intézmény meghitt, családias légkörrel, otthonos hangulattal vár minden átmeneti ellátást igénylő gyermeket, akik számára egy kényelmes, életkoruknak és igényeiknek megfelelő felszereltséggel ellátott otthont biztosítanak.
Csiziné Őrlős Katalin intézményvezető asszonyt virággal köszöntötte ebből az alkalomból Gyurcsek János alpolgármester úr.


Dr. Nagy Molnár Miklós György, a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjban részesült.
Dr. Nagy Molnár Miklós György 1995-től a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója.


Múzeum igazgatóként legfőbb hivatása, hogy képviselje a Györffy István Nagykun Múzeum küldetését, a Nagykunsággal és Karcaggal kapcsolatos szellemi és tárgyi örökségek tovább gyarapítását, valamint az utókor számára való megőrzését. A gyűjteménygyarapítást és megőrzést kiemelt feladatként kezeli, hogy a várossal és a történetével, néprajzával kapcsolatos kvalitásos tárgyak, tárgy együttesek, dokumentumok bekerüljenek a gyűjteménybe.


Dr. Nagy Molnár Miklós György igazgató urat ajándékkal köszöntötte Gyurcsek János alpolgármester úr.


Dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes festőművész – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjban részesült.


Dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes művésztanár, rajz és matematika szakos tanár, a Györffy István Katolikus Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa. Több évtizede nevelő-oktató munkája mellett rendszeresen fest. Karcag város képzőművészeti életében az elmúlt évtizedekben kiemelkedő szerepet töltött be. Több művésztelepnek rendszeres alkotó résztvevője.
Dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes nem tudott részt venni az ünnepségen. Őt később köszöntik.


Laczik Dénes Imre pékmester, a Kerekcipó Sütőipari Termelő és Szolgáltató Kft. termelésirányítója, aki – innovatív sütőipari tevékenységéért, valamint Karcag város fejlődésében vállalt szerepéért – Életfa Emlékplakett Bronz fokozat elismerést vehetett át az Agrárminisztériumban Nagy István agrárminisztertől, s most ebből az alkalomból az önkormányzat nevében ajándékot adott át számára Gyurcsek János alpolgármester úr.


Sóti Gábor tű. ezredes úr, a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője áprilisban – a rendvédelem területén kiemelkedő teljesítményéért nyújtó munkájáért – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díjban részesült, őt a július 9-ei képviselő-testületi ülésen már köszöntötték.
A díjak átadása után az ünnepi műsorban közreműködött Donkó Annamária és Donkó Imre, a Debreceni Csokonai Színház művészei, kísért Gyülvészi Péter karigazgató.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek

Halálos baleset volt Karcagon

Halálos baleset volt Karcagon

máj. 26, 2020 Rate: 0.00

Tisztelt Karcagi lakosok!

Tisztelt Karcagi lakosok!

ápr. 28, 2020 Rate: 4.14