bírósági ülnökök megválasztásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (2) bekezdése alapján az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára a Köztársasági elnök a KEH/1323-2/2023. számú határozatával a bírósági ülnökök megválasztását a 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki, amelyre tekintettel az alábbi

h i r d e t m é n y t teszem közzé.
Az ülnököket a bíróság - Karcagi Járásbíróság - illetékességi területén /Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras/ lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – pártok kivételével – jelölik.
A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve pártokat – a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint őket a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdés c., pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
A Karcagi Járásbíróság 4 ülnökét a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületei választják meg.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban. Bjt.) 212.
§ (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

Az ülnökök a megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet sem folytathatnak (Bjt. 212. § (3) bek.). Az országgyűlési képviselői megbízatás, az önkormányzati képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek tekintendő. Nem politikai tevékenység a munkavállalói – szakmai, érdekvédelmi – szervezetben való részvétel.

A Bjt. 221. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, egészségügyi szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban (szövetkezetnél munkaviszony jellegű jogviszonyban stb.) álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg.

A Bjt. 221. § (1) bekezdésben meghatározott jogviszonyokban nem álló, vagy az ülnöki működése idejére munkabérben (díjazásban) nem részesülő ülnököt tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka.

A Bjt. 221. § (5) bekezdése szerint az ülnök a hivatalos kiküldetésével járó költségeket a bírákra irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával számolhatja el.

Az ítélkező tanácshoz beosztott ülnök joga, hogy a tárgyalandó ügyek tény- és joganyagát megismerhesse, arról őt az ítélkező tanács elnöke tájékoztassa.

Az ítélet meghozatalát megelőző zárt tanácskozással kapcsolatos tanácskozási titok megőrzése az ülnök számára is kötelező. Ez vonatkozik a szolgálati, illetve az államtitokra is.

Az ülnök megbízatása megszűnik (Bjt. 220. § (1) bek.):
a) az ülnök halálával,
b) a megbízatásának lejártával,
c) ha a 212. § (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike már nem áll fenn,
d) a 70. év betöltésével,
e) lemondással (képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával),
f) ha a 219. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az ülnököt megválasztó képviselő-testület az ülnököt visszahívja.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatvány, valamint az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Karcagi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda Szervezési Csoportjánál (5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz. I. emelet 27. iroda, tel.: 59/500-651), valamint az Alközpontban rendelkezésre áll, illetve letölthető a www.karcag.hu honlapról.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul köteles hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni büntetlen előéletét és hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben ezt elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. A jelölést, az elfogadó nyilatkozatot és a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt a fenti címen lévő irodában kell leadni legkésőbb

2023. április 14. napján 12:00 óráig.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek

Halálos baleset volt Karcagon

Halálos baleset volt Karcagon

máj. 26, 2020 Rate: 0.00

Tisztelt Karcagi lakosok!

Tisztelt Karcagi lakosok!

ápr. 28, 2020 Rate: 4.14