Ülésezett a Képviselő testület

Megtartotta soros ülését Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A napirendi pontok között elmúlt évi beszámolók és idei munkatervek is szerepeltek. Az ülés elején egyperces néma felállással tisztelgett a képvise¬lő-testület a kommunizmus áldozatai előtt az emlék¬nap alkalmából.
Első napirendi pontként kilenc igen és két tartózkodás mellett elfogadta a képviselő-testület az előző év utolsó negyedévi költ¬ségvetésének módosítását. Karcagi-Nagy Zoltán, a Pénzügyi, Fej¬lesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke beszélt az átcsoporto¬sításokról, támogatásokról, majd elmondta, hogy a 2018. évi bevé¬teli és kiadási főösszeg előirányzata így 8.306.176.707 forint. Szepesi Tibor képviselő, a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fórum támogatását is kifejezte a napirendi pontnál.
Támogatták a képviselők a közterületi térfigyelőkamera-rendszer működtetéséről szóló rendelet módosítását, valamint a térfigyelő kamerák adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló határozat módosítását.

Egybehangzóan elfogadta a testület a közterületek elneve¬zéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló önkor¬mányzati rendelet módosításá¬ról szóló javaslatot. Ez alapján négy külterületi ingatlan címe került megállapításra Szűcs ta¬nya, Mészáros tanya, Varsányi halas tanya és Szopkó major el¬nevezésekkel.

Egyhangúlag támogatták a képviselők a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, valamint a Györffy István Nagykun Múzeum 2018. évi tevékenységeiről szóló be¬számolóit. Mindkét intézmény vezetője, Szepesi Tibor és dr. Nagy Molnár Miklós is szóban kiegészítette a leírtakat, beszél¬tek a már hagyományossá vált programokról, ugyanakkor az elkövetkezendő időszak terve¬iről is, ezzel már érintve a kö¬vetkező napirendi pontokat, amelyben a két intézmény 2019. évi munkaterveit hagyta jó¬vá a képviselő-testület. Dobos László polgármester gratulált az igazgatóknak és munkatár¬saiknak, és további eredményes munkát kívánt.

Tartózkodás nélkül megsza¬vazta a testület az államház¬tartás körébe nem tartozó civil szervezetek pénzügyi támogatá¬sát. Pánti Ildikó képviselő hang¬súlyozta, hogy a felosztható két millió forintból a beérkezett öt¬venegy pályázó mindegyike ré¬szesül, amelyet főleg működési költségeik, kiadásaik fedezésére, kirándulások szervezésére, va¬lamint rendezvények megszer¬vezésére fordítanak.

Támogatták a képviselők a Helyi Esélyegyenlőségi Prog¬ram megalkotására a javasla¬tot. A program 2013-ban elké¬szült, amelyet ötévente meg kell újítani.

Egybehangzóan elfogadta a testület a Karcag Városi Ön¬kormányzat és a KÖZVIL Rt. közötti, Karcag város közvilá¬gítási rendszerére kötött kar¬bantartási, üzemeltetési szer¬ződés felbontásáról szóló javas¬latot. Dobos László polgármes¬ter elmondta, a város érdekeit szem előtt tartva új közbeszer¬zést írnak ki, amelyen az emlí¬tett cég is részt vehet.
 
Megszavazta testület a tele¬püléskép védelméről szóló ön¬kormányzati rendelet módosí¬tásával kapcsolatos előkészítő munkálatok elindításának ja¬vaslatát. Dobos László polgár¬mester elmondta, olyan ma¬gántulajdonban lévő épületek¬ről van szó, amelyeknél a vé¬dettség miatt gondot okoz az épületek lebontása vagy az in¬gatlanok eladása. Mivel az ön¬kormányzat nem tud anyagi forrást biztosítani a védett épü¬letek megóvására, így a védett¬ség levételét javasolták tíz in¬gatlan esetében.

Pótnapirendi pontként név szerinti szavazáson egybehang¬zóan támogatták a képviselők a javaslatot az ivóvíz- és szenny¬vízhálózat rekonstrukciójának javítására. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ál¬tal kiírt pályázaton a vízi köz¬művek állapotának javítására 70%-os támogatás mellett kb. 99 millió forint nyerhető el, amely¬hez az önerőt a bérleti díj terhé¬re lehet elszámolni.

Támogatták a javaslatot a ví¬zi közművek energiahatékony¬ságának fejlesztése, támoga¬tás igénylésére is. A pályáza¬ton 50%-os pályázati támoga¬tottság nyerhető el, az 50% ön¬erő a bérleti díj terhére számol¬ható el.

A testületi ülés elején Dobos László polgármester a Karcag Városi Önkormányzat nevé¬ben köszöntötte Kabai Anna¬máriát, a Kátai Gábor Kórház szakasszisztensét, aki a Ma¬gyar Ápolók Napja alkalmá¬ból kiemelkedő szakmai mun¬kájának elismeréseként Pro-Sanitate Díjban részesült.

Gratulált Szopkó Lászlónénak és Ézsiás Antal gazdálkodók¬nak, akik a JNSZ Megyei Gazda¬fórum Öntözési Szakmai Konfe¬rencián kiemelkedő gazdálkodó tevékenységükért az „Év gazdá¬ja” díjban részesültek.